ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Правото на индивида да участва в образователния процес е общопризнат принцип на повечето правителства по света. То е заложено в програмите “Образование за всички” и “Цели на устойчивото развитие” и се подкрепя от големи инвестиции, за да се осигури универсален достъп до образование.  Държавите от европейската общност и техният бизнес ясно осъзнават, че образованието има…

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОКОЛНА СРЕДА

Последиците от лошо планиране в земеделието,  селските райони и  околната среда обикновено стават видими едва когато вече е почти невъзможно да бъдат отстранени. В миналото твърде често са се прилагали технически решения насочени към разрешаване на отделен казус, без да се обмислят проблемите на тези сектори в дълбочина и в тяхната цялост. Обезлюдяването и липсата…

УПРАВЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Комбинацията от благоприятна среда и устойчива обществена подкрепа на икономическите дейности е от решаващо значение за изграждане на благосъстояние и намаляване на бедността. МСП (Малки и средни предприятия) са сред най-динамичните двигатели на икономическия растеж и модернизацията и те са най-важните източници на заетост и генериране на доходи в развиващите се страни и икономиките в…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2014-2020

На 21 февруари при много голям интерес от страна на общините се проведе Националният дискусионен семинар по изпълнение на общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в който участва експертен екип на компания Корект Консултинг Груп. Форумът се организира от НСОРБ, съвместно с Управляващия орган на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие”. Презентациите…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 могат да подадат своите проектни предложения. Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони за Мярка 4.2, в рамките на който, подаването на проекти ще става изцяло електронно- чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ Електронно…

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представи за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските…

ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ – ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата), в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата) обявиха Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави….