Наименование на проекта:

„Изграждане на Оранжерия за отглеждане на листни  зеленчуци, сондажен кладенец и ограда, находящи се в  УПИ I – 17,77,123-производствена  дейност, в землището на   с. Ведраре, община Карлово“

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Стойност: 907 615.67 лв.

Please follow and like us: