Наименование на проекта:

„Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 300 кози от породата Българска бяла млечна коза” находящ се в парцел IV – „Стопански двор” по парцеларния план за стопански двор с. Понор, общ. Костинброд, обл. София.“

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Стойност: 755 065.68 лв.

Please follow and like us: