Наименование на проекта:

„Изграждане на кантар и  специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнени и маслодайни култури”

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Стойност: 488 470.39 лв.

Please follow and like us: