Община Своге

Наименование на проект: „Изграждане на ул. № 19 – от ОТ 95 до ОТ 50 в с. Владо Тричков; ул. „Петрохан“ от ОТ 67- ОТ 60- ОТ 58- до ОТ 52 и ул. „Чуй петел“ от ОТ 254 – ОТ 273 до ОТ 274 в с. Искрец; ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 32 до…

Община Брегово

Наименование на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица  „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцестов“, улица „Лев Толстой”, ул. „Димитър Зограф”, улица „Борис Попарданов“,  улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“ ПРСР 2014-2020 Мярка…

Община Годеч

Проект с наименование: “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр. Годеч” ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 1 327 080.22 лв. Проект с наименование: “Рехабилитация на водопроводна мрежа на селата…

Община Борован

Проект с наименование: „Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“ ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 1 955 789,21 лв. Проект с наименование: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад – Община…

Община Берковица

Наименование: „Рехабилитация и реконструкция на пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица“ ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 5 843 936,58 лв.

Община Ново Село

Наименование: „Реконструкция на Четвъртокласен път – VID – 1150 (Неговановци – Винарово) – дължина 4700 м. (2700 м в населени места) от км 0+000 до км 4+700”  ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 3 597 099.55 лв.

Община Сливо поле

Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, с. Юделник и с. Голямо Враново, Община Сливо поле” ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 1 955 777.47 лв. Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187…

Община Костинброд

Наименование: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд – обект: Изграждане на  ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341,  ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ331 до ОТ341,  ул. „ПИРИН“ от ОТ589 до ОТ1015,   ул.„Д. ПЕТКОВ“ от ОТ918 до ОТ926 , ул.„ОСТРОВА“ от ОТ926 до ОТ1024,ул.„РОПОТАМО“ от ОТ707 до ОТ709 и рехабилитация на  ул.“Й….

Община Добричка

Наименование: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  на територията на община Добричка“ 2) „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“ 3) „Реконструкция, оборудване  и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“   ПРСР 2014-2020 Мярка 7,…

Община Каварна

Наименование: 1) “Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение”, включваща следните подобекти: – “Обновяване и изграждане на градски парк на гр. Каварна”; – “Обновяване и изграждане на улица “Добротица”, включваща площад, фонтан и градинки”. 2) „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура…

„Снайл“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на Оранжерия за отглеждане на листни  зеленчуци, сондажен кладенец и ограда, находящи се в  УПИ I – 17,77,123-производствена  дейност, в землището на   с. Ведраре, община Карлово“ ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 907 615.67 лв.

„Агро Груп Луковит“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на кантар и  специализирана техника за отглеждане и прибиране на зърнени и маслодайни култури” ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 488 470.39 лв.

„Алфа Кентавър“ ООД

Наименование на проекта: „Закупуване на техника и създаване и отглеждане на насаждения от череши и сини сливи в землището на с. Търхово, община Севлиево, Габровска област“ ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 466 659.48 лв.

„Био Дар 2016“ ЕООД

Наименование на проекта: „Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 300 кози от породата Българска бяла млечна коза” находящ се в парцел IV – „Стопански двор” по парцеларния план за стопански двор с. Понор, общ. Костинброд, обл. София.“ ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 755 065.68 лв.

ЗП Ивелина Йорданова

Наименование на проекта: „Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, находящи се в ПИ № 000511 в землището на село Ботуня, община Криводол“                                                                          ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 390 088.02 лв.                                               

Институт по Роботика към БАН

Наименование: Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar) ОП НОИР Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ Стойност: 13 500 000.00 лв.

Сдружение “Български младежки форум” и община Костинброд

  Наименование на проекта:  „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – инициатива на Български младежки форум и община Костинброд срещу зависимостите на младите хора“  Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година Направление „Активизирай младите“  Стойност: 33927.90 лв.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2018 Г.

Комитетът по наблюдение на ПРСР 2014-2020 одобри  индикативна годишна работна програма за прием на проекти през 2018 г., на проведено на 22.12.2017 г. заседание. Графикът за 2018 г. може да разгледате тук: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/download/1367_3b27c07d289a50b79685125261a0934e