Министерски съвет публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

СРОК ЗА КОМЕНТАРИ 17.09.2017 Г.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2927

Please follow and like us: