Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

– да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса;

– създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Процедурата е в размер на 30 млн. лв., безвъзмездна финансова помощ е 100%. Проектните предложения могат да са на стойност между 20 000 и 391 166 лв.

Допустими кандидати по процедурата са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:
Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. „Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО“

и/или

  1. „Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“
  2. „Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост  при работодател“
  3. „Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg; https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 17:30ч. на 07.03.2017г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Please follow and like us: