Министерство на земеделието и храните публикува на интернет страницата си Индикативна годишна програма за 2017 г. по ПРСР 2014-2020
Какво ще се финансира през 2017г.:
Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” м. Януари – Февруари 2017 г.
Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем
Общия бюджет: 12 500 000 евро, сума за финансиране: 1 250 евро ÷ 25 000 евро; интензитет на помощта до 80%;
Какво ще се финансира:
– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ м. Февруари – Март 2017 г.
Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9; ЕТ и ЮЛ, различни от посочените.
Общия бюджет: 85 000 000 евро, сума за финансиране: 15 000 евро ÷ 3 000 000; интензитет на помощта до 50%
Какво ще се финансира:
– изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга;
– закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
– закупуване на земя; сгради; специализирани транспортни средства; софтуер;
– изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата
– материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза
– разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
– за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Подмярка 6.1 “Създаване на стопанства на млади фермери” м. Юли – Юли 2017 г.
Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД
Общия бюджет: 41 500 000 евро; с фиксирана сума за финансиране: 25 000 евро;
Какво ще се финансира: Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.
Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ м. Ноември- Ноември 2017 г.
Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Общия бюджет: 50 200 000 евро; сума за финансиране: 10 000 евро÷ 200 000 евро, интензитет на помощта 75%
Какво ще се финансира: Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ м. Септември – Септември 2017 г.
Кой може да кандиадтсва: Общини, ЮЛНЦ, ВиК оператори, читалища;
Общия бюджет: 159 000 000 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.; сума за финансиране: 200 000 евро ÷ 3 000 000 евро; интензитет на помощта до 100%.
Какво ще се финансира:
– Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;
– Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
– Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
– Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ м. Октомври – Октомври 2017 г.
Кой може да кандиадтсва: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; МСП; Горски стопани, доставчици на услуги.
Общия бюджет: 9 000 000 евро, сума за финансиране: 5 000 евро÷ 500 000 евро, интензитет на помощта до 50%.
Какво ще се финансира:
– инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
– инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
– закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
– закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта.
– Общи разходи – предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
– разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
– разходи за закупуване на софтуер;
– ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки.
За допълнителна информация: http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: