Подмярка  4.1 ще бъде отворена за кандидатстване шест седмици- от 26 октомври до 7 декември.

В „Държавен вестник“ вече е публикувана наредбата за условията за прилагането й.

ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016.Може да намерите  Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С публикуване на Наредбата за изменение и допълнение на подмярка 4.1 от мярка 4 на ПРСР вече са ясни условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите по предстоящия прием на проекти по подмярката.

Подмярка 4.1 финансира инвестиции в земеделски стопанства – закупуване на земеделска техника, изграждане на силозни стопанства, създаване на трайни насаждения, строителство, ремонт, оборудване животновъдни стопанства, инвестиции в напоителни системи и др.

Субсидията по подмярката е 50% за един ползвател и 70 % за колективни инвестиции и не повече от 1 000 000 евро. Индивидуалните ползватели получават надбавка на субсидията от 10% при инвестиции от био-производители, млади земеделски производители, в необлагодетелстван район и др.

С приоритет ще се финансират кандидати с инвестиции в чувствителни сектори, в селски, необлагодетелствани райони, Натура 2000, Северозападна България, инвестиции в СМР и неземеделска техника, инвестиции в повишаване на енергийната им ефективност, колективни инвестиции, биологично сертифицирани производители, млади земеделски производители, стопанства с история и устойчива заетост, тютюнопроизводители.

Всички кандидати – земеделски стопани по подмярка 4.1. трябва да докажат минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство от минимум 8000 евро, който трябва да е достигнат към момента на кандидатстване. В случай, че не е достигнат до този момент, той трябва да е бил наличен към предходната стопанска година.

В предстоящия прием ще могат да кандидатстват и признати групи и признати организации на производители.

Инвестиции за напоителни системи ще се финансират, ако има „влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение“.

Предоставя се възможност на кандидати от предходни периоди на прием, за които няма издадена заповед за одобрение, да участват в предстоящия период на прием по облекчена процедура чрез подаване на искане за прехвърляне на заявление за подпомагане.

Важно изменение е,че проекти с размер на субсидията по-голям от 50% ще трябва да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160 от 1.07.2016 г.

От списъка с култури в чувствителни сектори са изключените орехи, тикви, зелен грах, захарна царевица, шипка маточина, кориандър, бадеми, лешници, резене, левзея и чувен.

Please follow and like us: