Програмата може да намерите на:

http://www.eufunds.bg/novini/item/15896-uo-na-operativna-programa-inovatzii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-publikuva-za-obshtestveno-obsazhdane-proekt-na-indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2017-g

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg .

Какво може дa очаква бизnеса през 2017г.:

“Разработване на продуктови и производствени иновации”-Януари – Април 2017г.

Кой може да кандиадтсва: малки и средни, големи предприятия с възможност за финансиране от 25% до 90% в зависимост от категорията предприятие, район на изпълнение на проекта и режим на държавна помощ.

Общия бюджет – 35 млн.евро; Макс.сума за финансиране- 1млн.лв.

Какво ше се финансира:
– приложни научни изследвания в предприятието;
– тествания, изпитвания, измервания;
– проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

“Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства”-Април – Юни 2017

Кой може да получи финансиране: стартиращи предприятия за подкрепа за дейности за реализиране на предприемачески идеи, за разработване на нови продукти и услуги в области, свързани с европейски регионални предизвикателства.

Общ бюджет от 34,3 млн.евро

Макс.сума за финансиране- до 391 166 лв., до 90%

Какво ще се финансира:
– Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);
– Разходи за услуги;
– Оперативни разходи, вкл. възнаграждения, наем на помещения и др.

“Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории”-Юни – Август 2017г.
Кой може да получи финансиране: фирми с опит-малки, средни и големите предприятия

Общ бюджет от 4,5 млн.евро.Макс. сума на подпомагане до 2 млн.лв.;  25% до 90% от стойността на проектите в зависимост от местоположение на инвестицията, категория на кандидата и вид държавна помощ.

Какво ще се финансира: инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и/или строително-монтажни работи за създаване на нова и подобряване на съществуваща инфраструктура за подпомагане комерсиализацията на продукти, включително създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории, необходими да посрещнат нуждите на бизнеса от сертифициране, стандартизирани тестове и техническа верификация, изпитвания и доказване на концепции, опитни образци и полезни модели, прототипиране и друга подобна инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията.

“Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”-Септември – Декември 2017
Кой може да получи финансиране: фирми с опит-малки и средни предприятия от  преработвателната промишленост

Общ бюджет: 36,6 млн.евро; макс. сума на финансиране до 3 млн.лв., като подкрепата ще бъде между 35% до 75%

Процедурата е насочена към изпълнение на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в областите отпадъци, води, рециклиране на материали.

Please follow and like us: