Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 евро (39 116 600 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер в зависимост от категорията на клъстера-кандидат е както следва:
• Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева
• Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
• Развити клъстери: 2 000 000 лева
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 01.09.2016 (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.
Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Please follow and like us: