Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН публикува насоките за кандидатстване по първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР.
1. „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“с бюджет от 200 000 000 лв. и
2. „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с бюджет от 150 000 000лв.
Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да надвишава 72 месеца, считано от датата на сключване на договора за БФП, но не по-късно от 31.12.2023 г.
Пълният комплект Насоки (включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение) е публикуван на следните интернет адреси:
http://sf.mon.bg;
www.eufunds.bg;
системата ИСУН2020:https://eumis2020.government.bg
Срокът за подаване на проектните предложения и по двете процедури е 23 януари 2017 г. Кандидатстването е само по електронен път чрез модула „Е-кандидатстване” в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg ).
Подробна информация може да намерите тук и тук.

Please follow and like us: