ИАНМСП обявява Осма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 30.09.2016г. до 17,30ч. на 31.10.2016г., вкл.
Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.
Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер на 500 000 лв.
Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.
Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:
– 50% – за индустриални научни изследвания;
– 25% – за експериментално развитие;
Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени с:
– 10% за средни предприятия;
– 20% за малки предприятия;
– 15%, при наличието на ефективно сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие;
Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи;
Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.
Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Мехатроника и чисти технологии;
2. Информационни и комуникационни технологии и информатика;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните технологии;
В тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ се включват:
· производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат]
· машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
· инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
· системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
· вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
· създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
· роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
· проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
· био-мехатроника;
· интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
· чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни
· средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
В тематична област „Информационни и комуникационни технологии и информатика“ се включват:
· производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
· ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид” софтуер;
· 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
· Big Data, Grid and Cloud Technologies;
· безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
· езикови технологии;
· уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
· използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи;
В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии“ се включват:
· методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
· производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
· производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
· персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
· медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
· нанотехнологии в услуга на медицината;
· биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
· „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
· производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
· зелена икономика;
В тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните технологии се включват“:
· културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
· компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
· алтернативен (селски, еко, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
· производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания);
Фондът не финансира:
-предприятие, срещу което е издадено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
-дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно дейности, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
– проекти, зависещи от използването на местни вместо вносни стоки.
– помощи на предприятия в затруднено положение.
Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет – страницата www.sme.government.bg на ИАНМСП.
Въпроси могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif8@sme.government.bg

Please follow and like us: