Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документите по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. По мярката ще се насърчават изграждането на нови предприятия и модернизацията и реконструкцията на съществуващи предприятия за преработка на продукти от риболов и аквакултура. Приоритетните инвестиции ще са насочени към преработка на собствена продукция, повишаване на енергийната ефективност, прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, вкл. третирането на отпадъци и откриването на работни места.

  • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 10 млн. лв.
  • Максимален интензитет на БФП – 50%
  • Минимален размер на БФП – 20 000 лв.
  • Максимален размер на БФП за 1 проект – 1 млн. лв.
  • Максимален размер на БФП за 1 бенефициент за целия програмен период – 1.4 млн. лв.

Всички необходими документи за кандидатстване са обявени за обществено обсъждане на Единния информационен портал –http://www.eufunds.bg

Предложения и коментари по горепосочените документи могат се приемаха в срок до 17:30 ч. на 17.06.2016 г. на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

http://www.eufunds.bg/novini/item/15252-uo-na-pmdr-publikuva-za-obshtestveno-obsazhdane-dokumenti-za-priem-na-proekti-po-myarka-5-4-prerabotvane-na-produktite-ot-ribolov-i-akvakulturi

Please follow and like us: