На 03.06.2016 г. на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейския съюз, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ и по по процедура „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“..

В срок до 17.30 ч. на 17.06.2016 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg

След изтичане на посочения срок, постъпилите предложения и становища няма да се

 

Please follow and like us: