Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане документите по процедура за подбор на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. По мярката може да се кандидатства както за изграждане на нови и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства и рециркулационни системи, така и за кандидатстване с т.нар „Малки проекти”. Максималният интензитет на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 50%.

1.Сектор „Малки проекти“

Малките проекти са насочени към съществуващите стопанства, с размер на инвестицията до 50 000 евро и не изискват изготвянето на бизнес план.

Минимален размер на 1 проект –  3000 лв.

Максимален размер на 1 проект – 48 895 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенефициент е 97 790 лв.

  1. Сектор „Рециркулационни системи“

Минимален размер –  48 895 лв.

Максимален размер  – 850 000 лв.

  1. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Минимален размер – 30 000  лв.

Максимален размер –  550 000 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за целия програмен период е 1 400 000 лева.

Условия за кандидатстване

Уславията за кандидатстване по мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура са разработени съгласно изискванията на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. От 20.05.2016 г. целият набор от документи, необходим за кандидатстване по мярката, е обявен за обществено обсъждане на единния информационен портал „Структурни фондове на ЕС” – http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/15145-obshtestveno-obsazhdane-na-dokumentatziya-po-protzedura-za-podbor-na-proekti-po-myarka-2-2-produktivni-investitzii-v-akvakulturite-20-05-2016

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:30 ч. на 10.06.2016 г. на електронната поща на ПМДР: pmdr@mzh.government.bg. Коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Please follow and like us: