Стартира прием на проекти по дългоочакваната процедура за „Добри и безопасни условия на труд“

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и…

ПРСР 2014-2020 ПОДМЯРКА 19.4 ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Краен срок за подаване на проекти: 22.08.2016 г. – 04.09.2016г. Допустими кандидати:  Местни инициативни групи, одобрени от Управляващия Орган и изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие За повече информация натиснете Тук Please follow and like us: