• Обявяване на схемата: Април 2016 г.
  • Цел на процедурата: Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана. С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.
  • Допустими бенефициенти: Земеделски стопани регистрирани, съгласно Закона за подпомагане на земеделски производители
  • Минимален и максимален размер на финансиране:  Фиксирана сума от 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане, второто в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
  • Краен срок за прием на проекти: 30 дни след отваряне на процедурата

За повече информация натиснете ТУК

Please follow and like us: