Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2934 “ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ”

Стойност: 84 741.45 лв.

Кратко описание на проекта:

Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение “ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” , в съответствие с условията на Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и във връзка с непрестанно нарастващия интерес от страна на контрагенти към дружеството. Проектът има за цел да създаде четири устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица, като акцентира върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда- неактивни и безработни лица до 29 години и над 54 години. Длъжностите, на които ще бъдат назначени лицата от целевата група са: “Специалист компютърни мрежи и системи” и „Спедитор”. За постигане на устойчивост и интеграция в новата работна среда, ние сме предвидили комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения за ново наетите служители, включително възможност за повишаване на ключовите им компетенции, свързани с владеенето на английски език и дигитална компетентност. В допълнение ще бъде осигурено цялото необходимо и подходящо техническо обезпечение на всяко от работните места, с оглед оптимално изпълнение на служебните задължения. Дейностите по проекта ще бъдат реализирани на територията на гр. София, като за работа ще може да кандидатстват лицата попадащи в целевата група от цялата страна, с оглед неограничаване на потенциалните кандидати и недопускане на дискриминация. След приключване на дейностите по проектното предложение „Томекс Транс 99- БГ“ООД ще запази работното място за минимум 12 месеца на четири от наетите по проекта лица.

Please follow and like us: