Проект по програма ТГС България-Македония „Изграждане на специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии“

Стойност: 390 000,00 лв.

Кратко описание на проекта:

Във връзка с изпълнението целите на проекта на територията на общо 6 общини ще бъде изградена специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии. Тя ще включва два безпилотни летателни апарати (БЛА)- мултикоптери, оборудвани с различни сензори и 6 наземни контролни центъра. В контролните центрове чрез видео сигнал служителите ще получават информация в реално време от полетите на двата мултикоптера.

В зависимост от климатичната ситуацията във всеки регион ще бъде ивършвано превантивно наблюдение на природната среда, като своевременно ще може да бъдат идентифицирани горски и др. пожари, ще се следи нивото на водоемите в зони, в които съществува повишена опасност от наводнения (корита на реки), нивото на валежите и снеготопенето, с цел превенция на наводнения и разливи. Ще бъдат наблюдавани региони, недостъпни за обход на място, което ще даде възможност за констатиране състоянието и нанесените щети. Чрез идентифициращи полети на мултикоптерите всяка от общините ще може да извършва превенция от пожари, свлачища, наводнения и замърсяване на въздуха, което ще даде възможност за незабавно информиране на отговорните институции и ранно предупреждение на жителите на пограничния регион.

За извършване на полетите Партньорите по проекта ще предоставят закупеното оборудване на отговорни служители в центровете по гражданска защита към общините. Оборудването и специализираният софтуер на така изградената система за превенция и контрол ще позволяват наблюдение както в дневен, така и в нощен режим.

Изградената система ще допринесе за съхраняването на живота и здравето на хората в региона, както и за опазването на околната среда, в това число земеделската продукция, животните и др. Чрез нея всяка от общините ще може да извършва ефективна превенция от пожари, свлачища, наводнения и замърсяване на въздуха. По този начин гражданите и отговорните държавни и местни органи ще бъдат информирани своевременно за възможно възникване на природно бетствие. Ранното установяване на подобни ситуации ще гарантира адекватна реакция на отговорните длъжностни лица и ще намали значително негативните последствия за жителите в региона. Това пряко кореспондира с тематичните приоритети на програмата за опазване на околната среда, смекчаване на последиците от бедствия и превенция на риска.

Интернет страница на Сдружението

Please follow and like us: