BG05M9OP001-1.002-0160 „Креативни, Активни, Можещи- Подкрепа за младежите от общините Белоградчик и Чупрене“

Стойност: 231 222.00 лв.

Кратко описание на проекта:

Сдружение Български младежки форум (БМФ) в партньорство с Център за професионално обучение “Еко Глоуб“ ООД разработиха настоящето проектно предложение, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът на БМФ и ЦПО “Еко Глоуб“ ООД е насочен към идентифициране, активиране и интеграция в заетост на младежи от 18 до 29-годишна възраст вкл., които не са в образование и в заетост, вкл. Не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Предвидените по проекта дейности ще бъдат реализирани на територията на община Белоградчик и община Чупрене, намиращи се в Северозападен регион, Република България.

В рамките на настоящия проект БМФ, съвместно със своя партньор, ще идентифицират 20 попадащи в съответна таргет група лица, като ще бъдат подпомогнати за включване в образование, повишаване на квалификацията си и реализация на пазара на труда.

За установяване на конкретната целева група в региона, БМФ и “Еко Глоуб“ ООД ще използват специално разработена методология. В допълнение ще бъдат организирани информационни срещи с младежите, мотивационно обучение за повишаване на личните им умения и компетенции на пазара на труда, както и обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност „Организация на туризма и свободното време“. Предвид динамиката и променящите се изисквания на пазара на труда в сферата на туризма, за лицата които ще се обучават в тази професия е предвидено обучение по английски език. Това ще им направи по –конкурентоспособни и ще им осигури устойчиво интегриране в бъдеща заетост.

След приключване на обученията на всички участници в тях ще бъде предложена работа към структурата на БМФ в клоновете му в общини Белоградчик и Чупрене.


Проект по програма ТГС България-Сърбия „Изграждане на трансграничен обучителен център за младежко предприемачество в пограничния регион“

Стойност: 950 000.00 лв.

Кратко описание на проекта:

Една от целите на проекта е създаването на трансграничен обучителен център, в който да се инициират и развиват полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал и младежкото предприемачество в условията на мултикултурна реалност. Други цели са създаването на мотивация за участие в бъдещи проекти на учениците от местната общност, както и насочването на вниманието на младежите пред критичния въпрос за младежката безработица в пограничния регион, стимулирайки мобилността на безработните младежи и давайки им възможност да участват активно в обществото.

С изграждането на обучителен център ще бъде отговорено на нуждите на целевата група, а именно, ще бъде създадена база, в която ежегодно да се осъществява обмен на добри практики и инициативи и да се създаде един своеобразен бизнес инкубатор за идеи на млади предприемачи, които да допринесат за постигането на икономически растеж и за справянето с неотложния проблем за младежката безработица в пограничния регион на България и Сърбия. Младежите в пограничния регион ще бъдат ангажирани с развиване на идеи върху основата на придобитите по време на проекта умения- комуникация, лидерство, креативно мислене и капацитет за анализ и решаване на проблеми. Изпълнението на целите на проекта ще достави на младите хора от пограничния регион необходимото знание и практически опит, ще им даде вътрешна мотивация да осъществят своите предприемачески начинания, спомагайки за устойчивото развитие на пограничния регион, повишаване на младежката активност като цяло и увеличаване на заетостта.

Please follow and like us: