Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-1973Заедно можем повече!

Стойност: 109 865.43 лв.

Кратко описание на проекта:

Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „Заедно можем повече!“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия интерес от страна на контрагенти към дружеството. В рамките на настоящия проект през 2016 г. компанията предвижда да бъдат създадени десет устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица, като се постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно неактивни и безработни лица до 29 години и такива над 54 години. Длъжностите, на които ще бъдат назначени лицата от целевата група са: „Счетоводител, оперативен“, „Пазач-портиер“, „Водопроводчик, вътрешно снабдяване и канализация“, „Шофьор, лекотоварен автомобил“ и „Общ работник, строителство на сгради“. За постигане на устойчивост и интеграция в новата работна среда, ние сме предвидили комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения за ново наетите служители, включително възможност за повишаване на ключовите им компетенции, свързани с владеене на английски език. В допълнение ще бъде осигурено цялото необходимо и подходящо техническо обезпечение на всяко от работните места, с оглед оптимално изпълнение на служебните задължения. Дейностите по проекта ще бъдат реализирани на територията на гр. София, като за работа ще може да кандидатстват лицата попадащи в целевата група от цялата страна, с оглед не ограничаване на потенциалните кандидати и не допускане на дискриминация. След приключване на дейностите по проектното предложение „Пи Ес Ти Груп“ ще запази работното място за минимум 12 месеца на пет от наетите по проекта лица.

Фирмен уебсайт на “Пи Ес Ти Груп” ООД

Please follow and like us: