Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-3002 „Горещо предложение от Пица Хот“

Стойност: 72 787.06 лв.

Кратко описание на проекта:

Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „Горещо предложение за нашите клиенти „Пица Хот“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия интерес от страна на контрагенти към дружеството.  В рамките на настоящия проект през 2016 г. компанията предвижда да бъдат създадени четири устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица, като се постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно неактивни и безработни лица до 29 години. Длъжностите, на които ще бъдат назначени лицата от целевата група са: „Главен готвач”, „Помощник-готвач” и „Продавач- консултант”. За постигане на устойчивост и интеграция в новата работна среда, ние сме предвидили комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения за новонаетите служители, включително възможност за повишаване на професионалната квалификация и ключовите им компетенции, свързани с владеенето на английски език и дигитална компетентност. В допълнение ще бъде осигурено цялото необходимо и подходящо техническо обезпечение на всяко от работните места, с оглед оптимално изпълнение на служебните задължения. Дейностите по проекта ще бъдат реализирани на територията на гр. София, като за работа ще може да кандидатстват лицата попадащи в целевата група от цялата страна, с оглед неограничаване на потенциалните кандидати и недопускане на дискриминация. След приключване на дейностите по проектното предложение „Пица Хот” ще запази работното място за минимум 12 месеца на четири от наетите по проекта лица.

Please follow and like us: