BG05M2OP001-3.001-0070 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“

Стойност: 170 371.98 лв.

 Кратко описание на проекта:

бщина Минерални бани в партньорство с ЦДГ Снежанка- c. Минерални бани и Арменският клуб за сътрудничество разработиха настоящото проектно предложение ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M2OP001-3.001 – ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ОПНОИР 2014-2020. Проектът е насочен към повишаване на социално- икономическата интеграция на деца от целевата група в предучилищна възраст, чрез създаване на образователна среда за активно социално приобщаване на деца от етнически малцинства, маргинализирани групи и такива,застрашени от отпадане от учебния процес. В рамките на проекта партньорите по него ще изпълнят дейности, насочени към повишаване образователното нивото на деца от целевата група, с цел по-успешна социална интеграция. Предвидена е работа с децата в мултикултутна среда, като в хода на проекта ще бъдат обучавани деца от различни етноси, включително ромски, турски и арменски, което ще помогне за тяхното възпитаниет в дух на етническа толерантност. Заниманията ще се провеждат на територията на ЦДГ Снежанка, съвместно с преподаватели от там и от Арменския клуб за сътрудничество. Ще се работи три тематични направления: “Култура, история и традиции”, “Музика” и “Игри и спорт”. Обученията ще се провеждат по специално разработени програми. Ще се прилага подход, целящ засилване мотивацията на децата за участие в образователния процес, вкл. иновативни образователни методи, чрез работа в интерактивна среда . В допълнение по всяка от темите, съввместно с екипа на община Минерални бани ще бъдат организирани три съвместни детски инициативи/фестивали, насочени към общи изяви на деца от различните етноси, заедно с техни връсници и родители.Това ще допринесе за по-висока мотивация на родителите за включване във възпитателния и образователен процес, както и ще подпомогне социалния интегритет на представителите на целевата група и утвърждаването им като пълноценни граждани и личности.

Интернет страница на общината

Please follow and like us: