Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2633 “ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ”

Стойност: 89 315.40 лв.

Кратко описание на проекта:

Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия интерес от страна на контрагенти към дружеството. В рамките на настоящия проект през 2016 г. компанията предвижда да бъдат създадени четири устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица, като се постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно неактивни и безработни лица до 29 години и такива над 54 години. Длъжностите, на които ще бъдат назначени лицата от целевата група са: „Счетоводител“, „Инженер конструктор“ и „Експерт, търговия“. За постигане на устойчивост и интеграция в новата работна среда, ние сме предвидили комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения за новонаетите служители, включително възможност за повишаване на ключовите им компетенции, свързани с владеенето на английски език и дигитална компетентност. В допълнение ще бъде осигурено цялото необходимо и подходящо техническо обезпечение на всяко от работните места, с оглед оптимално изпълнение на служебните задължения. С оглед неограничаването на потенциалните кандидати и недопускането на дискриминация, за работа ще може да кандидатстват лица, попадащи в целевата група от цялата страна. След приключване на дейностите по проектното предложение „Ай Ракинг“ ще запази работното място за минимум 12 месеца на четири от наетите по проекта лица.

Фирмен уебсайт на „Ай Ракинг“ ООД

Please follow and like us: