Министерството на земеделието и храните обяви процедура за подбор на проекти на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Начален и краен срок за прием на заявления е 15 февруари 2016 г.
Крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ е краят на работния ден на 31 май 2016 г.
Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и храните, до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) – дирекция „Развитие на селските райони”.
Образци на документи за кандидатстване и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. са публикувани на интернет адрес: http://www.prsr.government.bg в рубрика „Програма за развитие на селските райони 2014- 2020”.
Помощта по подмярка 19.2 по тази покана ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд чрез:
1. Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г.
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.
3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.
В рамките на тази покана не е включена подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и няма да се осъществява подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ, съгласно чл. 6 ал. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
4. Бюджет за съответния период на прием на всяка от програмите, предоставящи финансиране и максимален размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР
Бюджетът за този прием по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” е както следва:
1. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в размер на левовата равностойност на 60 108 917 (шестдесет милиона и сто и осем хиляди деветстотин и седемнадесет) евро.
2. от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност до 38 057 831 (тридесет и осем милиона петдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и едно) евро.
3. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност на 49 749 189 (четиридесет и девет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и девет) евро.
4. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014- 2020 в размер на левовата равностойност на 16 194 233 (шестнадесет милиона сто деветдесет и четири хиляди двеста тридесет и три) евро по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 (тридесет и седем милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и три) евро по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия“.
Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от:
1. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е в размер до левовата равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население
от 10 000 до 15 000 жители (включително);
б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо население от посоченото в буква „а“.
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;
3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на:
а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители;
б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители включително;
в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над посоченото в буква „б“ население.
4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000.
Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.

Кандидатите, получили по-малко от 21 точки за качество на стратегията и по-малко от 51 точки, като обща оценка, ще бъдат отхвърляни.
За допълнителна информация и въпроси: Дирекция „Развитие на селските райони”, електронен адрес: rdd@mzh.government.bg
Текст на поканата тук
За допълнителна информация
http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: