Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г. По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:… Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и Приоритетна ос 2 „Околна…

Обявена е Процедура “Обучения и заетост за младите хора”

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа….

Пи Ес Ти Груп ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-1973„Заедно можем повече!“ Стойност: 109 865.43 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „Заедно можем повече!“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия интерес от страна на контрагенти към дружеството….

Ай Ракинг ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2633 “ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ” Стойност: 89 315.40 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка…

Пица Хот ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-3002 „Горещо предложение от Пица Хот“ Стойност: 72 787.06 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „Горещо предложение за нашите клиенти „Пица Хот“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия…

Томекстранс ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2934 “ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” Стойност: 84 741.45 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение “ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” , в съответствие с условията на Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020…

ЗП Йордан Кацаров

Стойност: 137 441.50 лв. Кратко описание на проекта: Създаване на малинови насаждения в землището на с. Горна махала, община Калояново, Пловдивска област, изграждане на складова база и закупуване на необходимото оборудване.

134 СОУ „Димчо Дебелянов“ СОУ

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Парченца културно-историческо наследство от граничните региони Видин и Пирот през очите на младите хора“  Стойност: 129 334.95 лв. Кратко описание на проекта: В рамките на проекта ще бъдат опознати важни исторически обекти и традиции на България и Сърбия чрез създаване на документални филми и обмен на добри практики между младежите от…

Сдружение на Югозападните общини

Проект по програма ТГС България-Македония „Изграждане на специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии“ Стойност: 390 000,00 лв. Кратко описание на проекта: Във връзка с изпълнението целите на проекта на територията на общо 6 общини ще бъде изградена специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии. Тя ще включва два безпилотни летателни апарати…

Община Минерални бани и Арменски клуб за сътрудничество

BG05M2OP001-3.001-0070 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ Стойност: 170 371.98 лв.  Кратко описание на проекта: бщина Минерални бани в партньорство с ЦДГ Снежанка- c. Минерални бани и Арменският клуб за сътрудничество разработиха настоящото проектно предложение ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M2OP001-3.001 – ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО…

Сдружение Български Младежки Форум

BG05M9OP001-1.002-0160 „Креативни, Активни, Можещи- Подкрепа за младежите от общините Белоградчик и Чупрене“ Стойност: 231 222.00 лв. Кратко описание на проекта: Сдружение Български младежки форум (БМФ) в партньорство с Център за професионално обучение “Еко Глоуб“ ООД разработиха настоящето проектно предложение, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът на…

МИГ Сливница-Драгоман

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Превенция и контрол на въздуха и почвата от замърсяване в трансграничния регион – превенция на пожари и готовност за превенция и потискане на зоонози“  Стойност: 953 639.96 лв.  Кратко описание на проекта: Целите на настоящия проект са превенция и контрол на замърсяването на въздуха и почвите, предотвратяване от възникването на пожари, подобряване…

Институт по роботика към Българска академия на науките

  BG04-04-05-09-01 „НОРВЕЖКИЯТ ОПИТ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРЕГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ   НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ВЛАСТИ В СФЕРАТА“  Стойност: 153 673, 73 лв.  Кратко описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на капацитета на персонола на общините и държавните институции на територията на Република България, чрез провеждането на…

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи/МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие

Министерството на земеделието и храните обяви процедура за подбор на проекти на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно…