Общо 35 200 000 евро е бюджетът, за който ще може да се кандидатства по две от приоритетните оси на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г..

Едната е приоритетна ос 2 за устойчив и приспособим към климата трансграничен регион и е насочена към съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Мерките, които ще бъдат подкрепени, трябва да са свързани със съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. Ще се финансират опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез “Натура 2000” и екологосъобразните инфраструктури, както и ще се насърчават иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха.

Другата приоритетна ос, по която ще се кандидатства в рамките на тази програма, е за трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. Тя е насочена към насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация. Проектните предложения по нея трябва да включват инвестиции в здравна и социална инфраструктура, която да допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище. Ще бъдат финансирани и проекти за осигуряване на подкрепа за социални предприятия.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по тази покана е 31.03.2016 г.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, организации, управлявани от публичното право, както и неправителствени организации, които отговарят на определени в изискванията за кандидатстване условия.

Подробна информация за поканата и документите за кандидатстване по нея могат да бъдат намерени на електронната страница на програмата, както и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За допълнителна информация:

Контакти

Please follow and like us: