УО на ПРСР 2014 – 2020 г. обявява втора покана за прием на заявления за избор на кандидати за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за дейности, свързани с подготовката на стратегии за местно развитие. Допустими за финансиране са местни партньорства или местни инициативни групи (МИГ), които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. и местни партньорства или МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства. За първия вид бенефициенти максималният размер на финансовата помощ е в размер до левовата равностойност на 30 000 евро, а за бенефициентите, прилагали подхода ЛИДЕР през предишния програмен период – до левовата равностойност на 25 000 евро.

Заявления ще се приемат в периода от 9 ноември до 11 декември 2015 г. Бюджетът по поканата е в размер на левовата равностойност на 3 045 098,47 (три милиона четиридесет и пет хиляди и деветдесет и осем евро и четиридесет и седем евроцента) евро.

За допълнителна информация:

http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: