Започна втори прием на заявления по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. обявява втора покана за прием на заявления за избор на кандидати за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за дейности, свързани с подготовката на…

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020

На 13 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага в Испания и Малта….