Стартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието и науката. Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

  • „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила”;
  • „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.

Двете операции стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Графикът за провеждане на кампанията е както следва:

  • София 23 септемвриот 10,00 часа в зала „Сердика”, „София Хотел Балкан”
  • Сливен 24 септември от 10,00 часа в зала „Връх Българка”, хотел „Спорт Палас”
  • Кърджали – 25 септември от 10,00 часа в читалище “Обединение 1913”, Бизнес инкубатор Кърджали
  • Видин 29 септември от 10,00 часа в конферентна зала на Областна администрация
  • Силистра – 1 октомври от 10,00 часа в зала „Дунав”, хотел „Дръстър”
  • Велико Търново – 2 октомври от 10,00 часа в зала „Преслав”, Интерхотел Велико Търново

Източник: www.eufunds.bg

Please follow and like us: