Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″. Промяната е с цел залагане на още два срока за кандидатстване (19.11.2015 и 05.02.2016 г.) и корекция на допусната явна техническа грешка в т. 6 (2).

Променените Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg. Променените текстове са маркирани.

Please follow and like us: