Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода “Водено от общността местно развитие”. Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини).

Кандидати по подмярка 19.1 могат да бъдат:

1. местно партньорство, което не е прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г., за дейностите по чл. 3, ал. 1;

2. местно партньорство или МИГ, прилагало подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства, за дейности по чл. 3, ал. 2;

3. местна инициативна група, която е кандидатствала за одобрение и е преминала оценка за административно съответствие и допустимост, но няма одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г., за дейностите по чл. 3, ал. 3;

4. местна инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР, но е регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, има право да кандидатства за предоставяне на финансова помощ за дейностите по чл. 3, ал. 2.

„Местно партньорство“ е неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект, в което участват:

а) община или обединение от общини, определени в чл. 2, ал. 1;

б) юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища;

в) лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

г) физически лица.

В местното партньорство участват задължително най-малко по един партньор от изброените в букви „а“ – „в“, като единият от тях е водещ партньор, който кандидатства и получава финансовата помощ.

За една територия се подпомага само едно местно партньорство или МИГ. Подкрепата на местното партньорство от съответната/те община/и се удостоверява с решение на Общинския/те съвет/и, с което се дава съгласие за реализиране на проекта.

Отпусканото финансиране за един проект е от 5 000 до 30 000 евро (в зависимост от вида на проекта).

Финансовата помощ се изплаща за възстановяване на извършени допустими разходи, съгласно бюджета на проекта, до стойността и в сроковете, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ. Окончателно плащане се извършва след приключване и отчитане на дейностите по проекта. Авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на предвидените инвестиционни разходи е допустимо за реализиране на проекти по чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16, ако е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ. В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция или запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед трябва да покрива срока на договора, удължен с шест месеца.

Продължителност на проектите е до 6 или до 9 месеца (в зависимост от вида на проекта).

В приложенията към Наредба № 16 са посочени селските райони, както и допустимите територии в и извън селските райони за нуждите на подмярка 19.1.

Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода “Водено от общността местно развитие”. Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини).

Създадените МИГ могат да кандидатстват на по-късен етап по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с което да си осигурят финансиране за изпълнение на проектите и дейностите, посочени в разработената Стратегия за местно развитие.

Обява: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1438650960.docx

Документи за кандидатстване и Наредба № 16: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1438824343.rar

Please follow and like us: