Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) одобри Версия 1.0 на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. на 17.07.2015 г.Срокът за предложения и становища от конкретните бенефициенти по ОПТТИ по версия 1.0 на насоките е до 15 дни от датата на публикуването им.

В изпълнение на Индикативните годишни работни програми за 2015 г. Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 207 млн. лева.

По процедурата ще се подкрепя изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на най-малко клас на енергопотребление „С” в жилищния сектор и в обществените сгради – административни сгради на държавната и общинската администрация и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната инфраструктура. В жилищния сектор допустими ще бъдат интервенции върху еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, които получават помощи от държавата или общината, и многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради, проектирани преди 26.04.1999 г., както и върху многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

За допълнителна информация:

http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: