Управляващият орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „Активни”.

Целта на схемата е активиране и интеграция в заетост и образование на младежи от 15 до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 000 000 лв., размерът на субсидията за всеки проект е от 200 000 до 400 000 лв., като ще се финансират 100% от предвидените разходите.

Кандидати по схемата могат да бъдат:

  • неправителствена организация;
  • организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
  • център за информация и професионално ориентиране;
  • център за професионално обучение;
  • социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
  • община или район на община;
  • работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС)

Допустими дейности са:

Информационни кампании и събития; трудови борси; индивидуална работа с идентифицираните лица; изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите; професионално ориентиране; психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда; насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието; насочване към включване в обучение; осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа; насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта; Мотивационно обучение за придобиване на знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. Обучението трябва да бъде насочено към усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, усвояване на умения за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, усвояване на умения за успешно представяне пред работодател; професионалното ориентиране с цел подпомагане на лицата в съответствие с техния личностен профил и индивидуални характеристики при избора им на професия, подходящо обучение и кариерно развитие. Професионалното ориентиране може да се провежда в индивидуални и групови форми.

Всеки проект трябва да включва информация за прилаганата от общината Методология за идентифициране, която следва да е част от проектното предложение и подлежи на оценка. Методологията трябва да отчита спецификите на работа с различните групи млади хора в неравностойно положение, които не са нито в заетост, нито в образование и обучение.

Краен срок за представяне на предложенията е 31.08.2015 г. 23:59 часа. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Please follow and like us: