Производителите на билки, както и всички производители и преработватели на земеделски и горски продукти ще могат да получат европейско финансиране по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., която ще стартира през м. Септември.

Това обяви министър Десислава Танева в гр. Стара Зарога на честване, по случай българския народен празник Еньовден.

Производителите и преработватели на билки ще може да се кандидатстват за изграждане на инсталации за преработка на билки и етерично-маслени продукти, включително за традиционни български растения като маслодайната роза и лавандула, за които в новия програмен период е предвидено допълнително подпомагане.

Размерът на финансирането по мярката е в размер от 15 хил. евро  до 3 млн. евро, а допустими кандидати са всички физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия, вкл. новосъздадени такива, както и Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи на производители;

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

  • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
  • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции:

  • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
  • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
  • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
  • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
  • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
  • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
  • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда;

Очаква се приемът по мярката да стартира през м. Септември в ДФ „Земеделие“- РА

Please follow and like us: